ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – MICRO MOBILITY

Artikel 1 – Micro Mobility België

Webshop: Micro Mobility België is eigendom van Odissey bvba

  • Maatschappelijke zetel, 1970 Wezembeek-Oppem, Vosberg 62
  • Ondernemingsnummer: 0829.900.029
  • BTW-nummer: BE0829.900.029

 

Artikel 2 – Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden door de klant.

Artikel 3 – Prijzen, transport en leveringstermijn

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Voor een bestelling met levering in België of Luxemburg wordt een forfaitair bedrag van 5,00€ incl. BTW aangerekend. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De duurtijd van levering gebeurt in onderling overleg en zal steeds naar redelijkheid worden bepaald. In principe worden orders die voor de middag besteld en online betaald zijn, dezelfde dag nog verstuurd. Een leveringsdatum moet worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.

Wij adviseren u een leveringsadres op te geven waar zo vaak mogelijk iemand aanwezig kan zijn om uw zending in ontvangst te nemen (vb. uw werkadres). Indien u op het tijdstip van de levering niet aanwezig bent, zal u met onze vervoerspartner, GLS, telefonisch kunnen afspreken (u krijgt daarvoor een bericht in uw bus). In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering binnen de 7 werkdagen daaropvolgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen. Alle geleverde pakketten hebben een online bewijs van aflevering en zijn verzekerd.

Artikel 4 - Betaalwijze

Betalingen op Micro Mobility dienen online te gebeuren (Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro, KBC-Online,...).

Artikel 5 – Afbeeldingen van producten

De weergave van de kleuren van de producten op micro-mobility.be is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.

Artikel 6 – Product in ontvangst nemen

Op het moment van levering en/of ophaling dient de koper onmiddellijk een eerste verificatie van het goed uit te voeren en dit nauwkeurig te inspecteren. Eventuele zichtbare gebreken (schade of onvolledige levering) dienen 48 uur na levering schriftelijk gemeld te worden aan Micro Mobility.

Indien u het pakje aanneemt is de levering aanvaard en bevestigt u dat er geen zichtbare gebreken zijn.

Artikel 7 – Garantieregeling 2 jaar

Alle producten uit het Micro Mobility gamma zijn 2 jaar -vanaf de dag van aankoop- gegarandeerd tegen gebreken in materiaal en/of fabricagefouten.

Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, nalatigheid, misbruik, onjuist onderhoud, slijtage, gebruik niet voorgeschreven door Micro Mobility of schade door hitte of contact met solventen. Wanneer een niet-geautoriseerde partij een poging tot herstelling onderneemt waardoor de step schade oploopt, zal de garantie niet kunnen ingeroepen worden. Als een Micro step binnen de 2 jaar na aankoop een gebrek heeft in het materiaal of in de assemblage, dan zal Micro Mobility België om de step te herstellen of om de step gratis te vervangen (enkel indien het defecte stuk niet kan vervangen worden). Eventuele aansprakelijkheid zal in ieder geval hoogstens maximaal de aankoopprijs van het gebrekkige goed omvatten.

De garantie kan slechts ingeroepen worden mits het voorleggen van het aankoopbewijs en een geschreven beschrijving van het defect. Een claim zal steeds door Micro Mobility Belgium geëvalueerd worden.

Slijtage-wisselstukken: remmen, wielen en handvatten worden tegen kostprijs vervangen en maken geen deel uit van de garantie-regeling.

Alle wisselstukken van Micro steps zijn 10 jaar leverbaar na aankoopdatum. Na afloop van de garantieperiode kunnen deze wisselstukken besteld worden teneinde de Micro step verder te onderhouden.

Micro Mobility kan in geen geval instaan voor eventuele onrechtstreekse schade (vb.(niet-limitatief) winstderving, schade aan derden, … )

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

De (geleverde) producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met intresten en kosten.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. (art. 46, afdeling 2, verkoop op afstand)

Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail (store@micro-mobility.be) of telefonisch (02 445 54 85) op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. U bezorgt ons het product in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. De kosten van retourzendingen worden u teruggestort zodra het pakje ontvangen is. Terugbetaling of omruiling wordt zo snel mogelijk geregeld.

Let op: Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. De eventuele extra opslag en opslagkosten zijn risico en verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 10 – Privacy

Alle persoonsgegevens die verkregen worden op www.micro-mobility.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. Micro Mobility België engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking hebben of deze laten corrigeren door een brief te richten aan Micro Mobility België. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan Micro Mobility België.

Artikel 11 - Overmacht

Indien bij een geval van overmacht, Micro Mobility is in de onmogelijkheid om haar verbintenissen uit te voeren/ deze onredelijk verzwaard worden, kan zij haar verbintenissen gedurende de tijd van deze overmacht, dan wel definitief opschorten, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 12 – Geldigheid & afdwingbaarheid

De nietigheid van één der artikelen van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan, noch van deze algemene voorwaarden in hun geheel. Hun afdwingbaarheid blijft. Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Wijzigingen algemene voorwaarden

Micro Mobility België behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Micro Mobility België formuleert een voorbehoud m.b.t. de correctheid van prijzen op haar website en behoudt zich het recht voor om de prijs van een product na bestelling te wijzigen indien zij kan aantonen dat de prijs op de website niet overeenkomt met de werkelijke prijs bijvoorbeeld (niet-limitatief) door een fout in het systeem of een typefout. Micro Mobility België zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en de klant dient binnen de 7 dagen na de verwittiging per aangetekend schrijven te melden of hij wenst af te zien van de koop. Bij gebreke waaraan de overeenkomst tussen partijen zal gelden aan de gewijzigde prijs.

Artikel 14 - Contactgegevens

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.micro-mobility.be, kunt u per e-mail (store@micro-mobility.be) of via telefoon (+32 2 445 54 85) of contact opnemen met onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

Artikel 15 –Bevoegde rechtbanken

Al de overeenkomsten gesloten met Micro Mobility België (Odissey bvba) worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Micro Mobility België (Odissey bvba).