Algemene verkoopsvoorwaarden - Micro Mobility België

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – MICRO MOBILITY

Artikel 1 – Micro Mobility België

Webshop: Micro Mobility België www.micro-mobility.be is eigendom van Odissey bvba

  • Maatschappelijke zetel, 3080 Tervuren, Melijndreef 13
  • Ondernemingsnummer: 0829.900.029
  • BTW-nummer: BE0829.900.029
  • Facturatieadres: Vosberg 62, 1970 Wezembeek-Oppem

Artikel 2 – Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden door de klant.

Artikel 3 – Prijzen, transport en leveringstermijn

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Voor een bestelling met levering in België of Luxemburg wordt een forfaitair bedrag van 5,00€ incl. BTW aangerekend. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De duurtijd van levering gebeurt in onderling overleg en zal steeds naar redelijkheid worden bepaald. In principe worden orders die voor de middag besteld en online betaald zijn, dezelfde dag nog verstuurd. Een leveringsdatum moet worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.

Wij adviseren u een leveringsadres op te geven waar zo vaak mogelijk iemand aanwezig kan zijn om uw zending in ontvangst te nemen (vb. uw werkadres). Je krijgt een mail van de transporteur waarmee je je zending kan traceren, het adres kan wijzigen etc..Deze e-mail ontvang je op het einde van de dag waar de verzending plaatsvond. Indien je tijdens het voorgestelde tijdstip niet aanwezig zal zijn, kan je via de links in de email je gewenste leverdag wijzigen of andere instructies geven. Controleer steeds of deze mails niet in je spamfilter terechtkwamen. Indien je een account aangemaakt hebt, kan je daarin ook de tracking gegevens vinden van je bestelling. In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u (via onze logistieke partner) op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering binnen de 7 werkdagen daaropvolgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen. Alle geleverde pakketten hebben een online bewijs van aflevering en zijn verzekerd.

Artikel 4 - Betaalwijze

Betalingen op Micro Mobility dienen online te gebeuren (Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro, KBC-Online,...) of in de winkel betaald te worden.

Artikel 5 – Afbeeldingen van producten

De weergave van de kleuren van de producten op micro-mobility.be is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.

Artikel 6 – Product in ontvangst nemen

Op het moment van levering en/of ophaling dient de koper onmiddellijk een eerste verificatie van het goed uit te voeren en dit nauwkeurig te inspecteren. Eventuele zichtbare gebreken (schade of onvolledige levering) dienen 48 uur na levering schriftelijk gemeld te worden aan Micro Mobility.

Indien u het pakje aanneemt is de levering aanvaard en bevestigt u dat er geen zichtbare gebreken zijn.

Artikel 7 – Garantieregeling 2 jaar

Alle producten uit het Micro Mobility gamma zijn 2 jaar -vanaf de dag van aankoop- gegarandeerd tegen gebreken in materiaal en/of fabricagefouten. Deze garantie wordt op Belgisch niveau opgetrokken tot 4 jaar voor gebreken in materiaal en/of fabricagefouten. Deze uitbreiding heeft betrekking op alle steps behalve op de electrische steps en op de stuntsteps.

Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, nalatigheid, misbruik, onjuist onderhoud, slijtage, gebruik niet voorgeschreven door Micro Mobility of schade door hitte of contact met solventen. Wanneer een niet-geautoriseerde partij een poging tot herstelling onderneemt waardoor de step schade oploopt, zal de garantie niet kunnen ingeroepen worden. Als een Micro step binnen de 2 jaar na aankoop een gebrek heeft in het materiaal of in de assemblage, dan zal Micro Mobility België eerst proberen om de step te herstellen, indien niet mogelijk zal de step gratis vervangen worden (enkel indien het defecte stuk niet kan vervangen worden). Eventuele aansprakelijkheid zal in ieder geval hoogstens maximaal de aankoopprijs van het gebrekkige goed omvatten.

De garantie kan slechts ingeroepen worden mits het voorleggen van het aankoopbewijs en een geschreven beschrijving van het defect. Een claim zal steeds door Micro Mobility Belgium geëvalueerd worden.

PAS OP: Onze garantie op steps omvat een carry-in garantie: dit wil zeggen dat je zelf je defecte step moet binnenbrengen voor herstelling.

Batterijen hebben naargelang de fabrikant andere garantie-regelingen, op elektrische steps is dit bv. 1 jaar of 1000 oplaadcycli. Lees steeds zorgvuldig de instructiegids of contacteer ons in geval van twijfel.

Slijtage-wisselstukken: remmen, wielen en handvatten worden tegen kostprijs vervangen en maken geen deel uit van de garantie-regeling.

Alle wisselstukken van Micro steps zijn 10 jaar leverbaar na aankoopdatum. Na afloop van de garantieperiode kunnen deze wisselstukken besteld worden teneinde de Micro step verder te onderhouden.

Micro Mobility kan in geen geval instaan voor eventuele onrechtstreekse schade (vb.(niet-limitatief) winstderving, schade aan derden, … )

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

De (geleverde) producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met intresten en kosten.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 [6 april 2010 op de marktpraktijken] beschikt de consument over het recht om binnen de 14 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product, zonder kosten en zonder enige motivering de koper in te lichten dat hij zijn aankoop herroept. Opgelet: BOVENVERMELD RECHT GELDT NIET VOOR DE PRODUCTEN DIE WERDEN AANGEKOCHT TIJDENS DE SOLDEN/PROMOTIES. Deze producten zullen derhalve nooit worden hernomen noch terugbetaald!

De producten moeten verplicht binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden naar Micro Mobility België in een perfecte staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding), naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

Elk onvolledig, stukgegaan of beschadigd product of elk product waarvan de originele verpakking zou zijn beschadigd zal niet worden terugbetaald noch omgewisseld.

De consument die dit recht wenst uit te oefenen moet Micro Mobility België hiervan binnen de 14 werkdagen contacteren via het e-mailadres store@micro-mobility.be

De verzendkosten die Micro Mobility België voor uw bestelling zou zijn aangegaan zullen onder geen beding worden terugbetaald.

Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal Micro Mobility België de betaalde sommen terugbetalen na aftrek van de leveringskosten die ten laste zijn van de consument.

Let op: Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. De eventuele extra opslag en opslagkosten zijn risico en verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 10 – Privacy

Alle persoonsgegevens die verkregen worden op www.micro-mobility.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. Micro Mobility België engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking hebben of deze laten corrigeren door een brief te richten aan Micro Mobility België. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan Micro Mobility België.

Lees onze volledige paragraaf over privacy en beveiligingsbeleid.

Artikel 11 - Overmacht

Indien bij een geval van overmacht, Micro Mobility in de onmogelijkheid is om haar verbintenissen uit te voeren/ deze onredelijk verzwaard worden, kan zij haar verbintenissen gedurende de tijd van deze overmacht, dan wel definitief opschorten, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 12 – Geldigheid & afdwingbaarheid

De nietigheid van één der artikelen van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan, noch van deze algemene voorwaarden in hun geheel. Hun afdwingbaarheid blijft. Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Wijzigingen algemene voorwaarden

Micro Mobility België behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Micro Mobility België formuleert een voorbehoud m.b.t. de correctheid van prijzen op haar website en behoudt zich het recht voor om de prijs van een product na bestelling te wijzigen indien zij kan aantonen dat de prijs op de website niet overeenkomt met de werkelijke prijs bijvoorbeeld (niet-limitatief) door een fout in het systeem of een typefout. Micro Mobility België zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en de klant dient binnen de 7 dagen na de verwittiging per aangetekend schrijven te melden of hij wenst af te zien van de koop. Bij gebreke waaraan de overeenkomst tussen partijen zal gelden aan de gewijzigde prijs.

Artikel 14 - Contactgegevens

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.micro-mobility.be, kunt u per e-mail (store@micro-mobility.be) of via telefoon (+32 2 445 54 85) of contact opnemen met onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

Artikel 15 –Bevoegde rechtbanken

Al de overeenkomsten gesloten met Micro Mobility België (Odissey bvba) worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Micro Mobility België (Odissey bvba).